Presentasjoner

Del 1: Den nordiske utdanningsmodellen – en helhetlig tilnærming

Verdigrunnlag, kunnskapssyn og lærerrollen i de nordiske landene. Det brede samfunnsmandatet i en verden i endring
Inga Bostad, professor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

Lærerorganisasjoner i europeiske utdanningssystemer: Hvor mye innflytelse har de?
Susanne Wiborg, Reader in Education at Institute of Education, University College London

Trust and autonomy supporting teacher's professional role
Auli Toom, Professor at Department of Education, Helsinki University

 

Del 2: Lærerrollen, profesjonsfellesskap og profesjonsutvikling

Hvordan støtte opp under profesjonsutvikling innenfra og sterke profesjonsfellesskap?
Sølvi Mausethagen, professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet
Profesjonsutvikling som styringsinstrument
Nils Kirsten, universitetslektor ved Specialpedagogiska institutionen, Stockholm universitet
Betydningen av skoleledelse for profesjonsutvikling
Ingunn Folgerø, rektor på Bryne VGO, leder av Lærerprofesjonens etiske råd


Del 3: Hvilke lærerroller ønsker vi, og hvordan kommer vi dit?

Utvikling av profesjonskompetanse om forebygging av fordommer, diskriminering og utenforskap i skole og lærerutdanning. Erfaringer fra Dembra - demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme.
Claudia Lenz, professor ved MF vitenskapelig høyskole og og forsker I ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Samisk lærerutdanning - bærekraftighet og læring utfra et urfolksperspektiv
Ylva Jannok Nutti, Prorektor, Sámi University of Applied Sciences

Sammen om skolen – et nationalt samtale og udviklingsprogram for folkeskolen. Dansk samarbeidsprosjekt om utfordringer og muligheter i den danske folkeskolen
Dorte Lange, nestformann, Danmarks lærerforening (DLF)

«Læreren i en digital framtid» Hva vet vi om lærerens digitale kompetanse og hvordan kan vi støtte og videreutvikle denne kompetansen?
Greta Björk Gudmundsdottir, professor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo


The role of teachers in the transformation of education systems: towards a new social contract
Carlos Vargas, Chief of Section for Teacher Development, Unesco

«Trends shaping education» og scenarioer om framtidens skole.
Tia Loukkola, Head of Innovation and Measuring Progress Division at the OECD