Program

10:30 - 12:00
Registrering
11:00 - 12:00
Stående lunsjbuffet
12:00 - 12:30
Samarbeid og tillit - Velkommen ved vertene
Tonje Brenna, kunnskapsminister og Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet
12:30 - 14:30
Del 1: Den nordiske utdanningsmodellen – en helhetlig tilnærming
12:30 - 13:00
Verdigrunnlag, kunnskapssyn og lærerrollen i de nordiske landene. Det brede samfunnsmandatet i en verden i endring
Inga Bostad, professor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
13:00 - 13:15
Lærerorganisasjoner i europeiske utdanningssystemer: Hvor mye innflytelse har de?
Susanne Wiborg, Reader in Education at Institute of Education, University College London
13:15 - 13:30
Trust and autonomy supporting teacher's professional role
Auli Toom, Professor at Department of Education, Helsinki University
13:30 - 14:00
Inga Bostad leder samtale med Susanne Wiborg og Auli Toom
14:00 - 14:30
Pause
14:30 - 18:00
Del 2: Lærerrollen, profesjonsfellesskap og profesjonsutvikling
14:30 - 14:40
Hvordan støtte opp under profesjonsutvikling innenfra og sterke profesjonsfellesskap?
Sølvi Mausethagen, professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet
14:40 - 14:50
Profesjonsutvikling som styringsinstrument
Nils Kirsten, universitetslektor ved Specialpedagogiska institutionen, Stockholm universitet
14:50 - 15:00
Betydningen av skoleledelse for profesjonsutvikling
Ingunn Folgerø, rektor på Bryne VGO, leder av Lærerprofesjonens etiske råd
15:00 - 15:30
Sølvi Mausethagen leder samtale med Nils Kirsten og Ingunn Folgerø
15:30 - 16:20
Cafediskusjon / gruppediskusjon / kaffepause
16:20 - 16:30
Hva skal til for å rekruttere, beholde og utvikle lærere? Et nordisk perspektiv
Elaine Munthe, professor og senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning, Universitetet i Stavanger
16:30 - 17:15
Paneldebatt om å rekruttere, beholde og utvikle lærere
Paneldebatten ledes av Elaine Munthe
17:15 - 18:00
Avslutning av dag 1: Politisk paneldebatt om framtidens lærerrolle i Norden
20:00 - 23:00
Konferansemiddag
09:00 - 13:00
Del 3: Hvilke lærerroller ønsker vi, og hvordan kommer vi dit?
09:00 - 09:20
Utvikling av profesjonskompetanse om forebygging av fordommer, diskriminering og utenforskap i skole og lærerutdanning. Erfaringer fra Dembra - demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme.
Claudia Lenz, professor ved MF vitenskapelig høyskole og og forsker I ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
09:20 - 09:35
Samisk lærerutdanning - bærekraftighet og læring utfra et urfolksperspektiv
Ylva Jannok Nutti, Prorektor, Sámi University of Applied Sciences
09:35 - 09:50
Sammen om skolen – et nationalt samtale og udviklingsprogram for folkeskolen. Dansk samarbeidsprosjekt om utfordringer og muligheter i den danske folkeskolen
Dorte Lange, nestformann, Danmarks lærerforening (DLF)
09:50 - 10:20
«Læreren i en digital framtid» Hva vet vi om lærerens digitale kompetanse og hvordan kan vi støtte og videreutvikle denne kompetansen?
Greta Björk Gudmundsdottir, professor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo
10:20 - 10:50
Visjoner for framtidens lærerroller i Norden
Samtale mellom Jonas Wendel, stabssjef i Nordisk Ministerråd og Christer Holmlund, Generalsekretær i NLS
10:50 - 11:20
Kaffepause
11:20 - 11:45
Elevstemmer fra Norden om framtidens lærerrolle
Samtale med Aslak Berntsen Husby, leder av elevorganisasjonen i Norge og Josefine Fälth leder av Sveriges Elevkårer
11:45 - 12:10
The role of teachers in the transformation of education systems: towards a new social contract
Carlos Vargas, Chief of Section for Teacher Development, Unesco
12:10 - 12:40
«Trends shaping education» og scenarioer om framtidens skole.
Tia Loukkola, Head of Innovation and Measuring Progress Division at the OECD
12:40 - 13:00
Avslutningskommentarer
Hege Valås, 2. nestleder i Utdanningsforbundet
13:00 - 14:00
Lunsj