Velkommen til konferanse

Framtidens lærerrolle i Norden

Oslo, 7. og 8. september 2022

Program in English

Utdanningsforbundet og Kunnskapsdepartementet har gleden av å invitere til konferanse på Clarion hotel the Hub i Oslo, 7. og 8. september 2022.

Med denne konferansen ønsker vi å inspirere til dialog om hvordan vi kan utvikle og styrke utdanningsområdet og lærerrollen i Norden. Gjennom foredrag, debatter og diskusjoner vil vi:

  • Løfte fram det nordiske verdigrunnlaget som utdanningen er bygget på, blant annet: de brede samfunnsmandatene, partssamarbeid, likeverd, inkludering og tillit.
  • Diskutere tema innenfor det utdanningspolitiske feltet som vi vil bevare og videreutvikle i Norden
    - Hvilke felles utfordringer står vi i, i møte med påvirkning fra globale utviklingstrekk?
    - Hvilke lærerrolle(r) ønsker vi å utvikle i fremtiden?
  • Lære av hverandre, og se på mulighetene for samarbeid og videreutvikling.


Konferansen er del av det nordiske prosjektet ” Utbildning för hållbar utveckling” (2021-2024) som ser på styrking av utdanningens og særlig lærernes rolle i samfunnet, og hvordan man best kan fremme kompetanse i og kunnskap om morgendagens bæredyktige samfunn.

Prosjektet forvaltes av RANNIS og finansieres av Nordisk Ministerråd som oppfølging av
Nordens nye handlingsplan: Visjon 2030. Programmet utvikles i dialog med Nordisk Ministerråd og Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS).

Invitasjon til konferansen går til:
Politikkutviklere fra hele Norden, utdanningspolitikere og ansatte i departementene og direktoratene, ansatte og tillitsvalgte/politikere i lærerorganisasjonene og andre relevante organisasjoner i
utdanningssektoren. Til sammen 250 deltakere. Det blir tildelt et begrenset antall plasser til hver organisasjon.